Doelstellings

Om sakelui, ongeag kleur, ras of geslag in die gebied van Malmesbury byeen te bring.

Om deur voorligting, bedryfsinligting en onderrig, diens aan sy lede te lewer ten einde hul beter toe te rus.

Om lesings en besprekings te reël oor enige onderwerp wat die sakewêreld raak, besprekingspunte voor te lê en toe te lig by enige kongres van die AHI.

Om relevante inligting wat die sakewêreld raak te ontvang, te verwerk en onder sy lede te versprei deur middel van 'n nuusbrief of enige ander werkswyse.

Om nouer skakeling te bewerkstellig tussen owerhede, werkgewers en werknemers deur middel van konsultasie, gesprekvoering en skriftelike voorleggings waar nodig.

Om funksies te reël en fondse te genereer ter bevordering van die doelstellings van die sakekamer.